Algemene voorwaarden

1. Definities

1.1.      Voor de leesbaarheid worden in deze algemene voorwaarden een aantal definities gebruikt. De met een hoofdletter geschreven begrippen hebben de navolgende betekenis:

Goudonline.nlde besloten vennootschap Goudonline.nl B.V., gevestigd te Groningen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80344445 en opererend met het BTW nummer NL861638992b01
Klantde natuurlijk of rechtspersoon die het Goud aan Goudonline.nl wil verkopen en verkoopt;
Goudhet gouden voorwerp of de voorwerpen die de Klant aan Goudonline.nl te koop aanbiedt;
Goud-platformhet digitale platform op de website van Goudonline.nl waar de Klant een account voor kan aanmaken voor en ten behoeve van de koop, verkoop en levering van het Goud aan Goudonline.nl;
Partij(en)Goudonline.nl en de Klant;
Voorstelhet voorstel van Goudonline.nl conform artikel 4 lid 1 van deze Voorwaarden met het bedrag dat zij wil betalen voor het Goud;
Voorwaardendeze algemene voorwaarden van Goudonline.nl.;
Websitede website www.goudonline.nl;

2.         Aanbieden van Goud

2.1.      Goudonline.nl biedt de Klant de mogelijkheid om via het Goud-platform Goud te koop aan te bieden en te verkopen aan Goudonline.nl.

2.2.      De Klant dient het Goud te koop aan te bieden aan Goudonline.nl op de in het Goud-platform aan te geven wijze en met inachtneming van het bepaalde in deze Voorwaarden.

2.3.      Goudonline.nl is voor haar bedrijfsvoering mede afhankelijk van de door Klant aangeleverde informatie. Elke Klant die gebruik maakt van het Goud-platform en Goud aanbiedt garandeert en staat er daarom telkens voor in dat:

(i)    de door de Klant aangeleverde informatie juist, volledig, actueel en niet misleidend is;

(ii)   het Goud vertegenwoordigt een minimaal gehalte van 8 karaat en er is geen sprake van vergulde voorwerpen;

(iii)  het Goud eigendom is van de Klant en op een rechtmatige wijze door de klant is verkregen.

2.4.      Een Klant die Goud te koop heeft aangeboden via het Goud-platform ontvangt van Goudonline.nl een taxatiepakket. Het taxatiepakket bevat onder andere een stappenplan, een retourenveloppe, Goudformulier, met sealbag en begeleidende brief.

2.5.      Goudonline.nl is niet verplicht om in te gaan op een aanbod van een Klant om Goud te kopen en ook niet om een taxatiepakket te versturen.

3          Verzending

3.1.      Goudonline.nl biedt de Klant de mogelijkheid om het Goud te verzenden met gebruikmaking van de retourenveloppe en de sealbag bij het taxatiepakket. Het Goud dient te worden aangeboden conform het bepaalde in deze Voorwaarden en de geldende voorwaarden van de transporteur. Deze voorwaarden zijn te raadplegen via deze link: https://www.postnl.nl/algemene-voorwaarden/

3.2.      Goudonline.nl staat garant voor een verzekering via de transporteur voor de verzending van het Goud middels de retourenveloppe en de sealbag van maximaal € [€ 1.000] dan wel zelf een bedrag van maximaal € 1.000 per retourenvelop aan de Klant vergoeden op het moment dat aan alle navolgende voorwaarden is voldaan:

(a)       er is door de Klant gebruik gemaakt van de retourenvelop en sealbag uit het taxatiepakket;

(b)       de Klant heeft een foto gemaakt van de afgesloten sealbag (met de rode plakstrip zichtbaar losgetrokken.) waarop het Goud (inclusief eventuele keurmerken) goed zichtbaar is en deze foto aan Goudonline.nl verstrekt;

(c)        de Klant beschikt over een verzendbewijs van de transporteur en heeft daarvan een afschrift verstrekt aan Goudonline.nl;

(d)       de Klant heeft de beschadiging en/of vermissing van het Goud binnen 14 dagen na verzending schriftelijk gemeld bij de klantenservice van de transporteur en Goudonline.nl; en

(e)       de Klant heeft de afgelopen twaalf (12) maanden niet eerder aanspraak gemaakt op een vergoeding van Goudonline.nl vanwege de beschadiging en vermissing van Goud.

3.3.      Op het moment dat aan de voorwaarden van artikel 3.2. sub (a) tot en met (e) is voldaan en Goudonline.nl geen verzekering heeft afgesloten dan zal Goudonline.nl aan de hand van een schatting van het gewicht van het goud, de door Goudonline.nl op de datum van verzending gepubliceerde prijslijst, de van de Klant ontvangen informatie via het Goud-platform en de foto’s van het Goud een inschatting maken van de waarde van het Goud. Goudonline.nl zal de Klant schriftelijk op de hoogte brengen van haar inschatting van de waarde van het Goud en deze waarde – voor zover dit het maximale bedrag van € 1.000 niet te boven gaat – aan de Klant vergoeden, tenzij de Klant binnen een termijn van 14 werkdagen na de ontvangst van de inschatting van Goudonline.nl bezwaar heeft gemaakt tegen de inschatting van de waarde. In het laatste geval zullen Goudonline.nl en de Klant Taxatie Waarborg Holland vragen om een inschatting te maken van de waarde van het Goud en zal Goudonline.nl de waarde – tot een bedrag van maximaal € 1.000,00 minus de gemaakte kosten van Taxatie Waarborg Holland – aan de Klant vergoeden.

3.4.      Goudonline.nl zal de in het vorige lid bedoelde vergoeding binnen vijf (5) werkdagen nadat de bezwaartermijn is verlopen dan wel de vergoeding die door Taxatie Waarborg Holland is vastgesteld overmaken op de bankrekening van de Klant zoals vermeld in het Goud-platform.

3.5.      Indien Goudonline.nl het Goud na de vaststelling van de waarde alsnog ontvangt dan zal zij het Goud overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 van deze Voorwaarden beoordelen en bepalen of en voor welk bedrag zij het Goud wil kopen. Indien Goudonline.nl besluit om het Goud te kopen en de Klant het Voorstel (als bedoeld in artikel 4) accepteert dan zal Goudonline.nl het verschil tussen het bedrag in haar Voorstel en de door haar geschatte en betaalde waarde aan de Klant betalen overeenkomstig het bepaalde in artikel 4.6. Op het moment dat Goudonline.nl de waarde hoger heeft ingeschat dan de waarde van het Goud in het door de Klant geaccepteerde Voorstel dan zal de Klant het verschil tussen de ingeschatte waarde en het door Klant geaccepteerde Voorstel binnen vijf (5) werkdagen aan Goudonline.nl terugbetalen. Op het moment dat de Klant het Voorstel van Goudonline.nl niet accepteert is zij gehouden om het door Goudonline.nl betaalde bedrag binnen vijf (5) werkdagen terug te betalen aan Goudonline.nl en zal Goudonline.nl het Goud binnen vijf (5) werkdagen nadat zij de conform de artikelen 3.2, 3.4 en 3.5. door haar betaalde vergoeding van de Klant terugbetaald heeft gekregen terugsturen conform het bepaalde in artikel 7 van deze Voorwaarden.

3.6.      Indien de Klant:

(a)       Goud aanbiedt met een Goudgehalte van 24 karaat en een gewicht groter dan 30 gram; en/of

(b)       het Goud op een andere wijze dan middels de retourenveloppe en met gebruikmaking van de sealbag aan Goudonline.nl wil verzenden;

dan dient de Klant dit bij het aanbod van het Goud via het Goud-platform kenbaar te maken bij Goudonline.nl zodat er maatwerkafspraken kunnen worden gemaakt.

3.7.      Bij zendingen met een waarde van meer dan €2.000,00 en dus meer dan twee retourenveloppen, biedt Goudonline.nl de mogelijkheid tot het inplannen van een verzekerd transport die het Goud middels een micropakket bij de Klant komt ophalen. Goudonline.nl is niet aansprakelijk voor verlies, schade of andere zaken met betrekking tot de verzending via micropakket.

3.8.      Goudonline.nl betaalt alleen voor het geleverde pure goud. (8 karaat of hoger) Als het voorwerp dat door de Klant te koop wordt aangeboden ook bestaat uit andere materialen dan mag de Klant deze voor de verzending en op eigen kosten verwijderen. Indien de Klant deze niet verwijderd dan ontvangt de Klant daarvoor geen hogere vergoeding en gaat de eigendom daarvan over op Goudonline.nl indien Goudonline.nl het voorwerp (Goud) koopt.

4          Prijs

4.1.      Binnen 1 werkdag na ontvangst van het Goud zal Goudonline.nl via e-mail kenbaar maken welk bedrag zij voor het Goud wil betalen (het Voorstel), tenzij Goudonline.nl heeft besloten geen gebruik te maken van het aanbod van de Klant.

4.2.      De in het vorige lid bedoelde prijs zal door Goudonline.nl worden gebaseerd op het door haar gewogen gewicht van het goud, de zuiverheidsgraad van het goud en de door haar op het moment van de ontvangst van het Goud gehanteerde en op de website gepubliceerde prijslijst. De prijs is dus exclusief de eventuele waarde van het ontwerp, de fabrikant/het merk, stenen, metaal et cetera.

4.3.      Goudonline.nl kan voor het bepalen van het bedrag dat zij voor het Goud wil betalen het ontvangen voorwerp demonteren, bewerken en testen. Bij het uitvoeren van dergelijke testen kunnen chemische en technische proeven uitgevoerd worden die het Goud kunnen beschadigen. Goudonline.nl hoeft het voorwerp niet weer in de oorspronkelijk staat te brengen (herstellen) en geen vergoeding te betalen voor eventuele schade als gevolg van de door of namens haar uitgevoerde werkzaamheden.

4.4.      De door Goudonline.nl aan de Klant geboden prijs is 5 werkdagen geldig, tenzij Goudonline.nl in haar Voorstel een andere termijn heeft opgenomen of schriftelijk een andere termijn met de Klant is overeengekomen.

4.5.      De Klant dient binnen de in het vorige lid vermelde termijn aan Goudonline.nl te berichten of zij akkoord is met de door Goudonline.nl geboden prijs. Na het verlopen van de termijn kan de Klant geen beroep meer doen op het Voorstel van Goudonline.nl.

4.6.      Goudonline.nl betaalt binnen [vijf (5)] werkdagen nadat de Klant het voorstel van Goudonline.nl heeft geaccepteerd uit op de bankrekening van de Klant zoals opgenomen en bevestigd in het Goud-platform.

5          Prijsgarantie

5.1.      Goudonline.nl garandeert de Klant dat zij het hoogste bedrag biedt voor het pure goud. Het voorgaande betekent dat indien de Klant binnen 5 werkdagen na het Voorstel van Goudonline.nl een hoger aanbod ontvangt voor het Goud van een andere online goudhandelaar, welke goudhandelaar ten tijde van het Voorstel dient te zijn ingeschreven in het register van de Nederlandse Kamer van Koophandel als goudhandelaar en uitsluitend via het internet actief dient te zijn, dan:

(a)       betaalt Goudonline.nl een aanvullende vergoeding aan de Klant, ter hoogte van het verschil tussen het aanbod van de desbetreffende online goudhandelaar en het door Goudonline.nl betaalde of geboden bedrag; dan wel naar keuze van Goudonline.nl wordt;

(b)       de met de Klant gesloten koop met betrekking tot het Goud schriftelijk door Goudonline.nl ontbonden en zal Goudonline.nl het Goud aan de Klant terugsturen zodra zij het door haar aan de Klant betaalde bedrag terug heeft ontvangen van de Klant.

5.2.      De prijsgarantie geldt voor de hoeveelheid puur goud en eventuele vergoedingen voor andere zaken worden buiten beschouwing gelaten. De prijsgarantie wordt berekend op basis van de geboden netto goudprijs minus alle kosten en/of vergoedingen die door de desbetreffende online goudhandelaar in mindering worden gebracht op het uiteindelijk door de Klant te ontvangen bedrag.

6          Account

6.1.      De Klant kan op de website van Goudonline.nl een account aanmaken voor het Goud-Platform.

6.2.      De Klant dient (1) ten minste 18 jaren oud te zijn, (2) ingeschreven te staan in de Gemeentelijke Basis Administratie op een vast adres in Nederland, (3) te beschikken over een Nederlandse bankrekening op eigen naam en (4) zich te identificeren conform het bepaalde in artikel 7.5. van deze Voorwaarden.

6.3.      Het gebruik van het Goud-platform is gratis. Goudonline.nl staat er daarom niet voor in dat het Goud-platform (te allen tijde) zonder gebreken functioneert en beschikbaar is en blijft.

6.4.      Indien de Klant goud aanbiedt in het Goud-platform dient zij haar bankrekeningnummer in te vullen. Goudonline.nl betaalt alleen uit op een bankrekening die op naam van de Klant is gesteld.

6.5.      Goudonline.nl is verplicht om de Klant te identificeren en te registreren. Identificatie en registratie vindt plaats door:

(a)     het aanleveren van een kopie van uw identiteitsbewijs in het Goud-platform. De Klant wordt hierbij dringend verzocht diens BSN-nummer af te schermen door middel van de ingebouwde ID scan App van de Rijksoverheid;

(b)     wij registreren – waar  nodig – het type identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs etc.) en het bijbehorende documentnummer van de Klant in het gewaarmerkte digitale opkopers register.

6.6.      Goudonline.nl behoudt zich te allen tijd het recht voor om aanvullend bewijs te vragen van de Klant over de herkomst van het Goud, de identiteit van de klant en de door de klant aangeleverde informatie. Goudonline.nl mag haar verplichtingen opschorten zolang de Klant het door haar gevraagde bewijs niet heeft geleverd.

7          Retourneringen en niet afgehaalde zendingen

7.1.      Indien Goudonline.nl het Goud terugstuurt aan de Klant dan stuurt zij dit aan hetzelfde adres als het adres waar zij het taxatiepakket naartoe heeft verzonden.

7.2.      De kosten voor een retourzending bedragen €18,00. Goudonline.nl zal de kosten voor de retourzending doorberekenen aan de klant indien de Klant niet akkoord gaat met het Voorstel van Goudonline.nl, tenzij Goudonline.nl en de Klant anders schriftelijk overeenkomen.

7.3.      Goudonline.nl draagt de kosten voor de retourzending op het moment dat zij besluit dat zij geen aanbod wil doen om het Goud van de Klant te kopen of de Koopovereenkomst om een andere reden ontbindt. Het bepaalde in artikel 3.2. e.v. is dan van overeenkomstige toepassing.

7.5.      Retourneringen worden per traceerbare post aan de Klant verzonden. Indien de retournering op verzoek van de Klant wordt uitgevoerd, is Goudonline.nl op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele beschadigingen en/of vermissingen van retour gezonden Goud.

7.6.      Niet afgehaalde retourneringen worden 30 dagen nadat Goudonline.nl deze heeft ontvangen van de transporteur bewaard en op verzoek en kosten van de Klant naar de Klant verzonden. Mocht de Klant het Goud niet binnen de vermelde termijn van 30 dagen hebben opgeëist dan vervalt het eigendom daarvan aan Goudonline.nl en verkrijgt de Klant een aanspraak op Goudonline.nl gelijk aan het Voorstel minus de door Goudonline.nl gemaakte kosten. Deze aanspraak vervalt na vijf (5) jaar na het aflopen van de voormelde termijn van Dertig dagen. De Klant dient schriftelijk aanspraak te maken op de betaling van de voormelde vergoeding met een afschrift van het door de Klant ontvangen Voorstel en het bewijs dat het Goud op het moment van verzending eigendom was van de Klant.

8          Privacy en data

8.1.      Goudonline.nl heeft het recht de data van de Klant te gebruiken om haar diensten te verbeteren. Persoonsgegevens van de Klant worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd conform de privacyverklaring van Goudonline.nl. Alle persoonlijke informatie is beveiligd en wordt met de grootst mogelijke zorg door Goudonline.nl behandeld overeenkomstig de privacyverklaring die te raadplegen is via de volgende link: https://goudonline.nl/privacyverklaring/.

8.2.      Om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen zal Goudonline.nl data van de Klant opslaan in een daartoe bestemd register.

8.3.      Goudonline.nl doet aangifte bij de politie van misbruik, heling en fraude, alsmede pogingen daartoe. Voorts heeft Goudonline.nl het recht om de benodigde informatie over voltooide transacties aan de autoriteiten te verstrekken, alsmede de autoriteiten toegang tot computersystemen van Goudonline.nl te verlenen.

9          Klachtenregeling

9.1.      Goudonline.nl spant zich in om haar dienstverlening zo goed als mogelijk uit te voeren. Als de Klant een klacht heeft over de handelswijze van Goudonline.nl, bijvoorbeeld over de uitgevoerde betaling of retournering, dan dient zij gebruik te maken van de in dit artikel vervatte klachtenregeling.

9.2.      De klacht dient binnen 60 dagen na het bekend worden door de Klant met de feiten en omstandigheden die leiden tot de klacht, schriftelijk door de Klant te worden ingediend bij Goudonline.nl. Dit kan uitsluitend via email (adres: klantenservice@goudonline.nl). Na verloop van de voormelde termijn komen alle vorderingsrechten van de Klant met betrekking tot (feiten en omstandigheden die leidden tot) de klacht te vervallen. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de gestelde tekortkoming te bevatten, zodat Goudonline.nl in staat is adequaat te reageren. 

9.3.      Indien de klacht naar het oordeel van Goudonline.nl gegrond is, dan zal zij alsnog deugdelijk aan haar verplichtingen voldoen, tenzij dit naar haar oordeel redelijkerwijs niet meer mogelijk is. In dat laatste geval zal zij proberen met de Klant tot een minnelijke regeling te komen.

10.       Aansprakelijkheid

10.1.    Goudonline.nl is niet aansprakelijk voor fouten of onvolledigheden in de informatie die is gepubliceerd op de Website (inclusief het Goud-platform).

10.2.    De totale aansprakelijkheid van Goudonline.nl wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst of op welke rechtsgrond dan ook is beperkt tot vergoeding van een bedrag gelijk aan het onder de desbetreffende overeenkomst door Goudonline.nl aan de Klant betaalde bedrag voor zover uit deze Voorwaarden niet volgt dat Goudonline.nl een lager bedrag dient te betalen.

10.3.    Goudonline.nl kan geen beroep doen op het bepaalde in artikel 10.2. in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid.

11.       Overmacht

11.1.    Goudonline.nl mag de uitvoering van haar verplichtingen uit de met Klant gesloten overeenkomsten opschorten zolang er sprake is van overmacht. Naast de in de wet geregelde gevallen is er sprake van overmacht indien Goudonline.nl haar verplichtingen niet kan nakomen door stakingen, werkonderbrekingen, het tekortschieten van transporteurs of andere dienstverleners aan Goudonline.nl, maatregelen van overheidswege, de gevolgen van dergelijke maatregelen, ziekte en andere feiten en omstandigheden die direct buiten de macht liggen van Goudonline.nl.

12.       Toepasselijkheid en toepasselijk recht

12.1.    Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die door en met Goudonline.nl worden gesloten, alsmede op alle daaruit voortvloeiende en daarop voortbouwende verbintenissen. Door gebruik te maken van het Goud-platform en de diensten van Goudonline.nl accepteert de Klant deze Voorwaarden.

12.2.    Indien de Voorwaarden van toepassing zijn geweest op enige overeenkomst tussen Partijen, zijn deze automatisch – zonder dat dit nog afzonderlijk tussen de betreffende partijen overeengekomen behoeft te worden – van toepassing op iedere nadien gesloten overeenkomst tussen Partijen, tenzij ter zake de betreffende overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk tussen Partijen anders is overeengekomen.

12.3.    Goudonline.nl is alleen gebonden aan afspraken die schriftelijk door Goudonline.nl zijn vastgelegd en/of bevestigd.

12.4.    Alle rechtsverhoudingen tussen Partijen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

12.5.    Voor zover toegestaan worden alle geschillen die verband houden met een rechtsverhouding tussen Partijen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement Noord-Nederland, locatie Groningen.

Deze voorwaarden treden in werking op 21 december 2020.

Call Now Button