Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN GOUDONLINE.NL

 

 1. Definities

1.1.      Voor de leesbaarheid worden in deze algemene voorwaarden een aantal definities gebruikt. De met een hoofdletter geschreven begrippen hebben de navolgende betekenis:

Aankopende Klant de natuurlijk persoon of rechtspersoon die het Beleggingsgoud van Goudonline.nl wil aankopen en aankoopt;
Beleggingsgoud het beleggingsgoud en/of zilver dat Goudonline.nl aan de Aankopende Klant te koop aanbiedt en/of verkoopt;
Goudonline.nl de besloten vennootschap Goudonline.nl B.V., gevestigd te Groningen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80344445 en opererend met het BTW nummer NL861638992b01;
Klant het overkoepelende begrip voor zowel de Aankopende Klant als de Verkopende Klant, waarbij heeft te gelden dat de Klant:

a)    ten minste 18 jaren oud dient te zijn,

b)    ingeschreven dient te staan in de Gemeentelijke Basis Administratie op een vast adres in Nederland,

c)    dient te beschikken over een Nederlandse bankrekening op eigen naam; en

d)    zich dient te kunnen identificeren conform het bepaalde in artikel 11 van deze Voorwaarden;

Goud het gouden voorwerp of de voorwerpen die de Verkopende Klant aan Goudonline.nl te koop aanbiedt;
Goud-platform het digitale platform op de website van Goudonline.nl waar de Klant een account voor kan aanmaken voor en ten behoeve van de koop, verkoop en levering van het Goud aan Goudonline.nl;
Overeenkomst de aan- en/of verkoopovereenkomst die tussen Goudonline.nl en Klant wordt aangegaan ten behoeve van de aan- en/of verkoop van Goud door de Klant;
Partij(en) Goudonline.nl en de Klant;
Verkopende Klant de natuurlijk persoon of rechtspersoon die het Goud aan Goudonline.nl wil verkopen en verkoopt;
Voorstel het voorstel van Goudonline.nl conform artikel 4 lid 1 en 2 van deze Voorwaarden met het bedrag dat zij wil betalen voor het Goud;
Voorwaarden deze algemene voorwaarden van Goudonline.nl.;
Website de website www.goudonline.nl;

 

 1. Toepasselijkheid

2.1.      Deze Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle offertes en/of aanbieden en/of Overeenkomsten waarbij Goudonline.nl goederen en/of diensten van welke aard dan ook aan Klant levert. Het bepaalde in deze Voorwaarden is onverkort van toepassing op iedere (overeenkomst ter zake van de) uitvoering van de Overeenkomst ten behoeve van Klant.

2.2.      De toepasselijkheid van enige van deze Voorwaarden afwijkende algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van Klant, onder welke benaming ook, is uitdrukkelijk uitgesloten.

2.3.      Van deze Voorwaarden kan door Partijen slechts schriftelijk en expliciet worden afgeweken.

2.4.      Goudonline.nl is te allen tijde bevoegd om bepalingen van deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In dat geval zal Goudonline.nl de Klant tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen. Indien Klant een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en de wijzigingen hebben wezenlijke gevolgen voor de Klant, heeft Klant de bevoegdheid om de Overeenkomst te ontbinden per de datum dat de gewijzigde voorwaarden in werking treden.

2.5.      Het bepaalde in deze Voorwaarden doet niet af aan de rechten die Goudonline.nl op grond van de wet heeft.

 

Hoofdstuk 1.  Verkoop van Goud door Verkopende Klant

De in dit hoofdstuk 1 opgenomen bepalingen zijn, naast de algemene bepalingen van deze Voorwaarden, van toepassing indien de Verkopende Klant Goud aan Goudonline.nl aanbiedt.

 

 1. Aanbieden van Goud

3.1.      Goudonline.nl biedt de Verkopende Klant de mogelijkheid om Goud te koop aan te bieden en te verkopen aan Goudonline.nl.

3.2       De Verkopende Klant kan het Goud zowel op één van de vestigingen van Goudonline.nl, als middels het Goud-platform, te koop aanbieden aan Goudonline.nl. Ten behoeve van de verkoop middels het Goud-platform, kan de Klant op de Website van Goudonline.nl een account aanmaken voor het Goud-Platform.

3.3.      De Verkopende Klant kan het Goud te koop aan te bieden aan Goudonline.nl op de in het Goud-platform aan te geven wijze en met inachtneming van het bepaalde in deze Voorwaarden.

3.4.      Het gebruik van het Goud-platform is gratis. Goudonline.nl staat er daarom niet voor in dat het Goud-platform (te allen tijde) zonder gebreken functioneert en beschikbaar is en blijft.

3.5.      Indien de Verkopende Klant goud aanbiedt in het Goud-platform dient zij haar bankrekeningnummer in te vullen. Goudonline.nl betaalt alleen uit op een bankrekening die op naam van de Verkopende Klant is gesteld.

3.6.      Goudonline.nl is voor haar bedrijfsvoering mede afhankelijk van de door Verkopende Klant aangeleverde informatie. Elke Verkopende Klant die Goud aanbiedt garandeert en staat er daarom telkens voor in dat:

(i)    de door de Verkopende Klant aangeleverde informatie juist, volledig, actueel en niet misleidend is;

(ii)   het Goud vertegenwoordigt een minimaal gehalte van 8 karaat en er is geen sprake van vergulde voorwerpen;

(iii)   het Goud eigendom is van de Verkopende Klant en op een rechtmatige wijze door de Verkopende Klant is verkregen.

3.7.      Een Verkopende Klant die Goud te koop heeft aangeboden via het Goud-platform ontvangt van Goudonline.nl een taxatiepakket. Het taxatiepakket bevat onder andere een stappenplan, een retourenveloppe met sealbag, goudformulier en begeleidende brief.

3.8.      Goudonline.nl behoudt zich te allen tijd het recht voor om aanvullend bewijs te vragen van de Verkopende Klant over de herkomst van het Goud, de door de Verkopende Klant aangeleverde informatie en de identiteit van de Klant. Goudonline.nl mag haar verplichtingen opschorten zolang de Klant het door haar gevraagde bewijs niet heeft geleverd.

3.9.      Goudonline.nl is niet verplicht om in te gaan op een aanbod van een Verkopende Klant om Goud te kopen en, in geval van aanbod van Goud via het Goud-platform, ook niet om een taxatiepakket te versturen.

 

4          Verzending

De in dit artikel 4 opgenomen bepalingen zijn slechts van toepassing indien en voor zover de Verkopende Klant gebruik maakt van het Goud-platform om Goud te koop aan te bieden aan Goudonline.nl

 

4.1.      Goudonline.nl biedt de Verkopende Klant de mogelijkheid om het Goud te verzenden met gebruikmaking van de retourenveloppe en de sealbag bij het taxatiepakket. Het Goud dient te worden aangeboden conform het bepaalde in deze Voorwaarden en de geldende voorwaarden van de transporteur. Deze voorwaarden zijn te raadplegen via deze link: https://www.postnl.nl/algemene-voorwaarden/.

4.2.      Goudonline.nl zal voor de Verkopende Klant een verzekering afsluiten bij de transporteur voor de verzending van het Goud middels de retourenveloppe en de sealbag van maximaal € 1.000 dan wel zelf een bedrag van maximaal € 1.000 per retourenvelop aan de Verkopende Klant vergoeden op het moment dat aan alle navolgende voorwaarden is voldaan:

(a)       er is door de Verkopende Klant gebruik gemaakt van de retourenvelop en sealbag uit het taxatiepakket;

(b)       de Verkopende Klant heeft een foto gemaakt van de afgesloten sealbag waarop het Goud (inclusief eventuele keurmerken) goed zichtbaar is en deze foto aan Goudonline.nl verstrekt;

(c)       de Verkopende Klant beschikt over een verzendbewijs van de transporteur en heeft daarvan een afschrift verstrekt aan Goudonline.nl;

(d)       de Verkopende Klant heeft de beschadiging en/of vermissing van het Goud binnen 14 dagen na verzending schriftelijk gemeld bij de klantenservice van de transporteur en Goudonline.nl; en

(e)       de Verkopende Klant heeft de afgelopen twaalf (12) maanden niet eerder aanspraak gemaakt op een vergoeding van Goudonline.nl vanwege de beschadiging en vermissing van Goud.

4.3.      Op het moment dat aan de voorwaarden van artikel 3.2. sub (a) tot en met (e) is voldaan en Goudonline.nl geen verzekering heeft afgesloten dan zal Goudonline.nl aan de hand van een schatting van het gewicht van het pure goud, de door Goudonline.nl op de datum van verzending gepubliceerde prijslijst, de van de Verkopende Klant ontvangen informatie via het Goud-platform en de foto’s van het Goud een inschatting maken van de waarde van het Goud. Goudonline.nl zal de Verkopende Klant schriftelijk op de hoogte brengen van haar inschatting van de waarde van het Goud en deze waarde – voor zover dit het maximale bedrag van € 1.000 niet te boven gaat – aan de Verkopende Klant vergoeden, tenzij de Verkopende Klant binnen een termijn van 14 werkdagen na de ontvangst van de inschatting van Goudonline.nl bezwaar heeft gemaakt tegen de inschatting van de waarde. In het laatste geval zullen Goudonline.nl en de Verkopende Klant Taxatie Waarborg Holland vragen om een inschatting te maken van de waarde van het Goud en zal Goudonline.nl de waarde – tot een bedrag van maximaal € 1.000,00 minus de gemaakte kosten van Taxatie Waarborg Holland – aan de Verkopende Klant vergoeden.

4.4.      Goudonline.nl zal de in het vorige lid bedoelde vergoeding binnen vijf (5) werkdagen nadat de bezwaartermijn is verlopen dan wel de vergoeding die door Taxatie Waarborg Holland is vastgesteld overmaken op de bankrekening van de Verkopende Klant zoals vermeld in het Goud-platform.

4.5.      Indien Goudonline.nl het Goud na de vaststelling van de waarde alsnog ontvangt dan zal zij het Goud overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 van deze Voorwaarden beoordelen en bepalen of en voor welk bedrag zij het Goud wil kopen. Indien Goudonline.nl besluit om het Goud te kopen en de Verkopende Klant het Voorstel (als bedoeld in artikel 4) accepteert dan zal Goudonline.nl het verschil tussen het bedrag in haar Voorstel en de door haar geschatte en betaalde waarde aan de Verkopende Klant betalen overeenkomstig het bepaalde in artikel 4.6. Op het moment dat Goudonline.nl de waarde hoger heeft ingeschat dan de waarde van het Goud in het door de Verkopende Klant geaccepteerde Voorstel dan zal de Verkopende Klant het verschil tussen de ingeschatte waarde en het door Klant geaccepteerde Voorstel binnen vijf (5) werkdagen aan Goudonline.nl terugbetalen. Op het moment dat de Verkopende Klant het Voorstel van Goudonline.nl niet accepteert is zij gehouden om het door Goudonline.nl betaalde bedrag binnen vijf (5) werkdagen terug te betalen aan Goudonline.nl en zal Goudonline.nl het Goud binnen vijf (5) werkdagen nadat zij de conform de artikelen 3.2, 3.4 en 3.5. door haar betaalde vergoeding van de Verkopende Klant terugbetaald heeft gekregen terugsturen conform het bepaalde in artikel 7 van deze Voorwaarden.

4.6.      Indien de Verkopende Klant:

(a)       Goud aanbiedt met een Goudgehalte van 24 karaat en een gewicht groter dan 25 gram; en/of

(b)       het Goud op een andere wijze dan middels de retourenveloppe en met gebruikmaking van de sealbag aan Goudonline.nl wil verzenden;

dan dient de Verkopende Klant dit bij het aanbod van het Goud via het Goud-platform kenbaar te maken bij Goudonline.nl zodat er maatwerkafspraken kunnen worden gemaakt.

4.7.      Goudonline.nl betaalt alleen voor het geleverde pure goud. Als het voorwerp dat door de Verkopende Klant te koop wordt aangeboden ook bestaat uit andere materialen dan mag de Verkopende Klant deze voor de verzending en op eigen kosten verwijderen. Indien de Verkopende Klant deze niet verwijderd dan ontvangt de Verkopende Klant daarvoor geen hogere vergoeding en gaat de eigendom daarvan over op Goudonline.nl indien Goudonline.nl het voorwerp (Goud) koopt.

 

 1. Prijs

5.1       Indien de Verkopende Klant middels het Goud-platform Goud te koop heeft aangeboden aan Goudonline.nl, ontvangt de Verkopende Klant binnen 1 werkdag na ontvangst van het Goud door Goudonline.nl via e-mail het bedrag dat Goudonline.nl voor het Goud wil betalen (het Voorstel), tenzij Goudonline.nl heeft besloten geen gebruik te maken van het aanbod van de Verkopende Klant.

5.2       Indien de Verkopende Klant in één van de fysieke vestigingen van Goudonline.nl het Goud aan Goudonline.nl te koop heeft aangeboden, krijgt de Verkopende Klant direct het bedrag te horen dat Goudonline.nl voor het Goud wil betalen (het Voorstel), tenzij Goudonline.nl heeft besloten geen gebruik te maken van het aanbod van de Verkopende Klant.

5.3.      De in het vorige lid bedoelde prijs zal door Goudonline.nl worden gebaseerd op het door haar gewogen gewicht van het Goud, de zuiverheidsgraad van het goud en de door haar op het moment van de ontvangst van het Goud gehanteerde en op de website gepubliceerde prijslijst. De prijs is dus exclusief de eventuele waarde van het ontwerp, de fabrikant/het merk, stenen, metaal et cetera.

5.4.      Goudonline.nl kan voor het bepalen van het bedrag dat zij voor het Goud wil betalen het Goud demonteren, bewerken en testen. Bij het uitvoeren van dergelijke testen kunnen chemische en technische proeven uitgevoerd worden die het Goud kunnen beschadigen. Goudonline.nl hoeft het Goud niet weer in de oorspronkelijk staat te brengen (herstellen) en geen vergoeding te betalen voor eventuele schade als gevolg van de door of namens haar uitgevoerde werkzaamheden.

5.5.      Indien de Verkopende Klant middels het Goud-platform Goud te koop heeft aangeboden aan Goudonline.nl, is de door Goudonline.nl aan de Verkopende Klant geboden prijs 5 werkdagen geldig, tenzij Goudonline.nl in haar Voorstel een andere termijn heeft opgenomen of schriftelijk een andere termijn met de Verkopende Klant is overeengekomen.

5.5.1.De Verkopende Klant die middels het Goud-platform Goud te koop heeft aangeboden aan Goudonline.nl dient binnen de in het vorige lid vermelde termijn aan Goudonline.nl te berichten of zij akkoord gaat met de door Goudonline.nl geboden prijs. Na het verlopen van de termijn kan de Verkopende Klant geen beroep meer doen op het Voorstel van Goudonline.nl.

5.5.2.Goudonline.nl betaalt binnen 5 werkdagen nadat de Verkopende Klant het voorstel van Goudonline.nl heeft geaccepteerd uit op de bankrekening van de Verkopende Klant zoals opgenomen en bevestigd in het Goud-platform.

5.6.      De Verkopende Klant die in één van de fysieke vestigingen van Goudonline.nl het Goud aan Goudonline.nl te koop heeft aangeboden, dient direct te beslissen of zij akkoord is met de door Goudonline.nl geboden prijs. Indien de Verkopende Klant besluit akkoord te gaan met de door Goudonline.nl geboden prijs, zal Goudonline.nl de geboden prijs direct (contant en/of giraal) uitbetalen. De koop zal schriftelijk worden bevestigd en er geldt geen wettelijke bedenk- en of herroepingstermijn.

5.7.       In het geval van aankoop op analyse ontvangt de Verkopende Klant vooraf een indicatie en zal het goud / edelmetaal door een externe partij verwerkt en geanalyseerd worden. De uitslag hierin is leidend en bindend aangezien de verwerking niet ongedaan kan worden gemaakt.

5.7.1     Mocht de Verkopende Klant de gelden niet binnen de vermelde termijn van één (1) maand hebben opgeëist dan vervalt het eigendom daarvan aan Goudonline.nl en verkrijgt de Verkopende Klant een aanspraak op Goudonline.nl gelijk aan het Voorstel minus de door Goudonline.nl gemaakte kosten. Deze aanspraak vervalt na vijf (5) jaar na het aflopen van de voormelde termijn van één (1) maand. De Verkopende Klant dient schriftelijk aanspraak te maken op de betaling.

 

 1. Retourneringen en niet afgehaalde zendingen

De in dit artikel 6 opgenomen bepalingen zijn slechts van toepassing indien en voor zover de Verkopende Klant gebruik maakt van het Goud-platform om Goud te koop aan te bieden aan Goudonline.nl.

 

6.1.      Indien Goudonline.nl het Goud terugstuurt aan de Verkopende Klant dan stuurt zij dit aan hetzelfde adres als het adres waar zij het taxatiepakket naartoe heeft verzonden.

6.2.      De kosten voor een retourzending bedragen € 18,-. Goudonline.nl zal de kosten voor de retourzending doorberekenen aan de Verkopende Klant indien de Verkopende Klant niet akkoord gaat met het Voorstel van Goudonline.nl, tenzij Goudonline.nl en de Verkopende Klant schriftelijk anders overeenkomen.

6.3.      Goudonline.nl draagt de kosten voor de retourzending op het moment dat zij besluit dat zij geen aanbod wil doen om het Goud van de Verkopende Klant te kopen of de Koopovereenkomst om een andere reden ontbindt. Het bepaalde in artikel 3.2. e.v. is dan van overeenkomstige toepassing.

6.4.      Retourneringen worden per traceerbare post aan de Verkopende Klant verzonden. Indien de retournering op verzoek van de Verkopende Klant wordt uitgevoerd, is Goudonline.nl op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele beschadigingen en/of vermissingen van retour gezonden Goud.

6.5.      Niet afgehaalde retourneringen worden één (1) maand nadat Goudonline.nl deze heeft ontvangen van de transporteur bewaard en op verzoek en kosten van de Verkopende Klant naar de Verkopende Klant verzonden. Mocht de Verkopende Klant het Goud niet binnen de vermelde termijn van één (1) maand hebben opgeëist dan vervalt het eigendom daarvan aan Goudonline.nl en verkrijgt de Verkopende Klant een aanspraak op Goudonline.nl gelijk aan het Voorstel minus de door Goudonline.nl gemaakte kosten. Deze aanspraak vervalt na vijf (5) jaar na het aflopen van de voormelde termijn van één (1) maand. De Verkopende Klant dient schriftelijk aanspraak te maken op de betaling van de voormelde vergoeding met een afschrift van het door de Verkopende Klant ontvangen Voorstel en het bewijs dat het Goud op het moment van verzending eigendom was van de Verkopende Klant.

 

Hoofdstuk 2.  Aankoop van Beleggingsgoud door Aankopende Klant

De in dit hoofdstuk 2 opgenomen bepalingen zijn, naast de algemene bepalingen van deze Voorwaarden, van toepassing indien de Aankopende Klant Beleggingsgoud van Goudonline.nl wil aankopen/aankoopt.

 

 1. Aanbiedingen, offertes, prijsopgaven en Overeenkomst

7.1.      Alle door Goudonline.nl (al dan niet via de Website) verstrekte aanbiedingen, offertes, prijsopgaven en andere uitingen zijn vrijblijvend en zijn nooit bedoeld als een aanbod dat door enkele aanvaarding door de Aankopende Klant tot een Overeenkomst kan leiden. Offertes dienen slechts te worden beschouwd als een uitnodiging aan Aankopende Klant om met Goudonline.nl een overeenkomst te sluiten.

7.2.      Elke via de Website door de Aankopende Klant geplaatste bestelling wordt geacht een onherroepelijk, niet vrijblijvende bestelling van Aankopende Klant in te houden, ongeacht welke andersluidende mededeling van Aankopende Klant ook.

7.3.      Elke via de Website door de Aankopende Klant geplaatste bestelling is uitgezonderd van het herroepingsrecht aangezien het Beleggingsgoud edelmetalen betreft die wettelijk zijn uitgezonderd van het herroepingsrecht.

7.4.      Alle door Goudonline.nl voorgestelde wijzigingen in de bestelling van Aankopende Klant gelden als een nieuw aanbod dat door Aankopende Klant elektronisch of schriftelijk dient te worden aanvaard om tot een (zoals voorgestelde) Overeenkomst te komen.

7.5.      Een Overeenkomst komt tot stand nadat Goudonline.nl een bestelling schriftelijk of online heeft aanvaard, dan wel indien Goudonline.nl uitvoering heeft gegeven aan de Overeenkomst.

7.6.      Het aanbod van Beleggingsgoud op de Website bevat een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van het aangeboden Beleggingsgoud. Alle informatie op de Website, waaronder bedragen, specificaties, afbeeldingen en/of andere aanduidingen van Beleggingsgoud zijn met zorg samengesteld. Goudonline.nl kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake daarvan geen afwijkingen zullen voordoen.

7.6.1.   Eventuele evidente vergissingen en/of fouten in de prijs/omschrijving van het aanbod van Beleggingsgoud en/of in de getoonde afbeeldingen, zijn niet bindend en leiden niet tot aansprakelijkheid van Goudonline.nl.

7.6.2.   Indien op basis van een evidente vergissing en/of fout via de Website een bestelling wordt geplaatst door een Aankopende Klant, is Goudonline.nl gerechtigd om deze bestelling te annuleren en aldus geen uitvoering te geven aan de geplaatste bestelling.

 

 1. Prijzen en betaling

8.1.      Prijzen worden door Goudonline.nl bepaald, indien van toepassing, op basis van de laatst bekende geldende edelmetaalprijzen, alsmede eventuele prijsverhogende fabricagekosten, belastingen en/of rechten.

8.2.      Alle door Goudonline.nl opgegeven prijzen zijn exclusief eventuele aanvullende kosten, zoals, maar niet beperkt tot: kosten van verpakking, vervoer, verzending en/of verzekering. Dergelijke kosten komen voor rekening van Aankopende Klant en zullen door Goudonline.nl bovenop de opgegeven prijzen in rekening worden gebracht.

8.3.      Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Betaling geschiedt op één van de door Goudonline.nl aangeboden betaalmethoden, tenzij Goudonline.nl één specifieke betaalmethode voorschrijft.

8.4.      Betaling door de Aankopende Klant geschiedt direct bij het plaatsen van de bestelling. Betalingstermijnen gelden als fatale termijn, waardoor de Aankopende Klant van rechtswege in verzuim is bij overschrijding daarvan.

8.5.      Vanaf het moment dat Aankopende Klant in verzuim is, is Goudonline.nl gerechtigd wettelijke rente vanaf de vervaldag in rekening te brengen, onverminderd overige aan Goudonline.nl toekomende rechten.

8.6.      Goudonline.nl is gerechtigd alle (buiten)gerechtelijke kosten verband houdende met de inning van de vordering, op de Aankopende Klant te verhalen, welke kosten van inning minimaal 15% van het bestelbedrag bedragen, met een minimum van € 150,-.

 

 1. Levering

9.1.      Aangekocht Beleggingsgoud wordt uitsluitend geleverd na betaling door Aankopende Klant aan Goudonline.nl, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

9.2.      Alle door Goudonline.nl opgegeven leveringstermijnen gelden slechts bij benadering, overschrijding daarvan levert geen toerekenbare tekortkoming van Goudonline.nl op.

9.3.      Als moment van levering wordt beschouwd het moment dat het Beleggingsgoud op het door Aankopende Klant aangewezen adres ter beschikking wordt gesteld aan Aankopende Klant. Goudonline.nl heeft te allen tijde het recht om een bestelling in gedeelten af te leveren.

9.4.      Aankopende Klant kan ervoor kiezen: (i) het Beleggingsgoud verzekerd door Goudonline.nl naar het door Aankopende Klant aangewezen adres te laten verzenden; (ii) zelf voor vervoer van het Beleggingsgoud te zorgen en (iii) zelf het Beleggingsgoud op een tussen Partijen afgesproken locatie af te halen. In de gevallen (ii) en (iii) dient de Aankopende Klant vanaf de datum van terbeschikkingstelling zelf voor verzekering van het Beleggingsgoud zorg te dragen.

9.5.      Indien Aankopende Klant het Beleggingsgoud niet binnen 5 werkdagen na de datum van terbeschikkingstelling bij Goudonline.nl of een derde partij heeft opgehaald of laten ophalen, is Goudonline.nl gerechtigd om (opslag)kosten in rekening te brengen.

9.6.      Indien is overeengekomen dat Goudonline.nl voor vervoer van het Beleggingsgoud zal zorgen, is Goudonline.nl vrij om de wijze van vervoer te bepalen. De Aankopende Klant dient in dit geval Goudonline.nl in staat te stellen om het Beleggingsgoud, overeenkomst de gegeven verzendinstructies, bij de Aankopende Klant te bezorgen, bij gebreke waarvan Goudonline.nl gerechtigd is om (opslag)kosten in rekening te brengen.

9.7.      Indien is overeengekomen dat Goudonline.nl voor verzekering van het Beleggingsgoud zorg draagt, zal verzekering plaatsvinden onder de bij Goudonline.nl gebruikelijke voorwaarden.

9.8.      Indien de Aankopende Klant weigert het Beleggingsgoud op te halen en/of te aanvaarden bij aflevering, of indien hij te kennen geeft op de overeengekomen aflevering geen prijs meer te stellen, blijft hij niettemin gehouden de overeengekomen prijs te betalen en de daaruit voor Goudonline.nl voortvloeiende kosten en schade te vergoeden.

 

 1. Eigendomsvoorbehoud

10.1.    Het Beleggingsgoud wordt geleverd onder eigendomsvoorbehoud en blijft het eigendom van Goudonline.nl totdat de Aankopende Klant aan al zijn betalingsverplichtingen – inclusief verplichtingen die eerder zijn ontstaan – heeft voldaan. Indien betaling in termijnen geschiedt, wordt het Beleggingsgoud pas eigendom van Aankopende Klant nadat de laatste termijn is betaald.

10.2.    Voordat de eigendom van het Beleggingsgoud op Aankopende Klant is overgegaan, is Aankopende Klant niet gerechtigd om het Beleggingsgoud te verhuren of in gebruik te geven, te verpanden, of anderszins te bezwaren.

 

Hoofdstuk 3.  Algemene bepalingen

De in dit hoofdstuk 3 opgenomen bepalingen zijn van toepassing op álle overeenkomsten die door en met Goudonline.nl worden gesloten.

 

 1. Rechten/verplichtingen Klant

11.1.    De Klant  dient (1) ten minste 18 jaren oud te zijn, (2) ingeschreven te staan in de Gemeentelijke Basis Administratie op een vast adres in Nederland, (3) te beschikken over een Nederlandse bankrekening op eigen naam en (4) zich te identificeren conform het bepaalde in artikel 11.2. van deze Voorwaarden.

11.2.    Goudonline.nl is verplicht om de Klant te identificeren en te registreren. Identificatie en registratie vindt plaats door:

(a)     het aanleveren van een kopie van uw identiteitsbewijs (al dan niet in het Goud-platform). De Klant wordt hierbij dringend verzocht diens BSN-nummer af te schermen;

(b)     wij registreren – waar  nodig – het type identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs etc.) en het bijbehorende documentnummer van de Klant in het gewaarmerkte digitale opkopers register.

11.3.    Elke aankoop/verkoop van Goud en/of Beleggingsgoud door de Klant is uitgezonderd van het herroepingsrecht aangezien het Goud en Beleggingsgoud edelmetalen betreft die wettelijk zijn uitgezonderd van het herroepingsrecht.

 

 1. Privacy en data

12.1.    Goudonline.nl heeft het recht de data van de Klant te gebruiken om haar diensten te verbeteren. Persoonsgegevens van de Klant worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd conform de privacyverklaring van Goudonline.nl. Alle persoonlijke informatie is beveiligd en wordt met de grootst mogelijke zorg door Goudonline.nl behandeld overeenkomstig de privacyverklaring die te raadplegen is via de volgende link: https://goudonline.nl/privacyverklaring/.

12.2.    Om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen zal Goudonline.nl data van de Klant opslaan in een daartoe bestemd register.

12.3.    Goudonline.nl doet aangifte bij de politie van misbruik, heling en fraude, alsmede pogingen daartoe. Voorts heeft Goudonline.nl het recht om de benodigde informatie over voltooide transacties aan de autoriteiten te verstrekken, alsmede de autoriteiten toegang tot computersystemen van Goudonline.nl te verlenen.

 1. Klachtenregeling

13.1.    Goudonline.nl spant zich in om haar dienstverlening zo goed als mogelijk uit te voeren. Als de Klant een klacht heeft over de handelswijze van Goudonline.nl, bijvoorbeeld over de uitgevoerde betaling of retournering, dan dient zij gebruik te maken van de in dit artikel vervatte klachtenregeling.

13.2.    De klacht dient binnen 60 dagen na het bekend worden door de Klant met de feiten en omstandigheden die leiden tot de klacht, schriftelijk door de Klant te worden ingediend bij Goudonline.nl. Dit kan uitsluitend via email (adres: klantenservice@goudonline.nl). Na verloop van de voormelde termijn komen alle vorderingsrechten van de Klant met betrekking tot (feiten en omstandigheden die leidden tot) de klacht te vervallen. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de gestelde tekortkoming te bevatten, zodat Goudonline.nl in staat is adequaat te reageren.

13.3.    Indien de klacht naar het oordeel van Goudonline.nl gegrond is, dan zal zij alsnog deugdelijk aan haar verplichtingen voldoen, tenzij dit naar haar oordeel redelijkerwijs niet meer mogelijk is. In dat laatste geval zal zij proberen met de Klant tot een minnelijke regeling te komen.

 

 1. Aansprakelijkheid

14.1.    Goudonline.nl is niet aansprakelijk voor fouten of onvolledigheden in de informatie die is gepubliceerd op de Website (inclusief het Goud-platform).

14.2.    De totale aansprakelijkheid van Goudonline.nl wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst of op welke rechtsgrond dan ook is beperkt tot vergoeding van een bedrag gelijk aan het onder de desbetreffende overeenkomst door Goudonline.nl aan de Klant betaalde bedrag voor zover uit deze Voorwaarden niet volgt dat Goudonline.nl een lager bedrag dient te betalen.

14.3.    Goudonline.nl kan geen beroep doen op het bepaalde in artikel 14.2. in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid.

 

 1. Overmacht

15.1.    Goudonline.nl mag de uitvoering van haar verplichtingen uit de met Klant gesloten overeenkomsten opschorten zolang er sprake is van overmacht. Naast de in de wet geregelde gevallen is er sprake van overmacht indien Goudonline.nl haar verplichtingen niet kan nakomen door stakingen, werkonderbrekingen, het tekortschieten van transporteurs of andere dienstverleners aan Goudonline.nl, maatregelen van overheidswege, de gevolgen van dergelijke maatregelen, ziekte en andere feiten en omstandigheden die direct buiten de macht liggen van Goudonline.nl.

 

 1. Toepasselijkheid en toepasselijk recht

16.1.    Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die door en met Goudonline.nl worden gesloten, alsmede op alle daaruit voortvloeiende en daarop voortbouwende verbintenissen. Door gebruik te maken van het Goud-platform en de diensten van Goudonline.nl accepteert de Klant deze Voorwaarden.

16.2.    Indien de Voorwaarden van toepassing zijn geweest op enige overeenkomst tussen Partijen, zijn deze automatisch – zonder dat dit nog afzonderlijk tussen de betreffende partijen overeengekomen behoeft te worden – van toepassing op iedere nadien gesloten overeenkomst tussen Partijen, tenzij ter zake de betreffende overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk tussen Partijen anders is overeengekomen.

16.3.    Goudonline.nl is alleen gebonden aan afspraken die schriftelijk door Goudonline.nl zijn vastgelegd en/of bevestigd.

16.4.    Alle rechtsverhoudingen tussen Partijen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

16.5.    Voor zover toegestaan worden alle geschillen die verband houden met een rechtsverhouding tussen Partijen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement Noord-Nederland, locatie Groningen.

 

Deze voorwaarden treden in werking op 1 augustus 2023.

© Copyright Goudonline.nl 2024
Gebouwd door Saam' Marketing uit Groningen