Privacy Policy

Privacyverklaring Goudonline.nl

Het waarborgen van uw privacy is belangrijk voor u en voor ons. Wij behandelen uw persoonsgegevens daarom ook op een verantwoorde en zorgvuldige wijze.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de bedrijfsvoering van Goudonline.nl B.V. (hierna: “Goudonline.nl”). Daaronder is mede begrepen de verwerking van uw gegevens via onze website: https://goudonline.nl/. Deze privacyverklaring bevat informatie over de categorieën persoonsgegevens die we verzamelen, waarom we deze verzamelen, wat we ermee doen en hoe we deze beschermen. Ook geven we informatie over uw individuele rechten.

Wij zijn voor de verwerking van deze gegevens de zogenoemde verwerkingsverantwoordelijke. Bij het verwerken van uw persoonsgegevens handelen wij in overeenstemming met de geldende privacywetgeving, waaronder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) en de Nederlandse Uitvoeringswet AVG.

Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemener zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de aan het einde van deze privacyverklaring vermelde contactgegevens.

Verwerking van uw persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens van (medewerkers van) onze voormalige, actuele alsmede potentiële klanten, leveranciers en overige relaties, alsmede van websitebezoekers. Wij verkrijgen uw gegevens (i) van u zelf, (ii) van derden (zoals bijvoorbeeld klanten, leveranciers en ketenpartners), of (iii) uit openbare bronnen.

Gegevens die wij mogelijk verwerken zijn:

 • basisinformatie zoals uw voor- en achternaam, titel, geslacht;
 • contactgegevens zoals uw e-mailadres, postadres, telefoonnummer, (eventueel) het bedrijf waar u voor werkt en uw functie;
 • documentnummer identiteitsbewijs (d.m.v. kopie identiteitsbewijs);
 • financiële informatie, zoals IBAN/bankrekeningnummer;
 • gegevens met betrekking tot de aankoop van uw gouden voorwerp zoals een omschrijving van het voorwerp, de herkomst van het voorwerp, het pure gouden gewicht van het voorwerp, de datum van de aankoop, het bedrag van de aankoop en de datum van uitbetaling;
 • IP-adres en statistische gegevens over uw gebruik van onze website;
 • alle overige persoonsgegevens die wij van of over u verkrijgen en die wij gebruiken voor de hiervoor genoemde doeleinden.

We verwerken niet altijd alle bovenstaande gegevens, dit is afhankelijk van het soort relatie, de dienst waar het omgaat en/of (indien van toepassing) de toestemming die u ons heeft gegeven.

Doeleinden voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van de relatie met u):

Marketing en acquisitiedoeleinden

Wij verwerken uw persoonsgegevens mogelijk voor het verzenden van nieuwsbrieven, [uitnodigingen voor onze evenementen] en overige marketingcommunicatie die voor u relevant kan zijn, [alsmede in het kader van een (inschrijving voor) een van onze evenementen].

Het uitvoeren van een overeenkomst

Wij verwerken uw gegevens voor zover dat nodig is in het kader van de producten of diensten die door ons worden geleverd, inclusief de uitwisseling van persoonlijke gegevens voor offertes, de uitvoering en voltooiing (inclusief facturering) van een bestelling of opdracht.

Het voldoen aan wettelijke verplichtingen

Wij verwerken uw gegevens voor zover dat nodig is om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Zoals het verzamelen en opslaan van klantgegevens in het digitale opkopers register en het verstrekken van informatie aan de belastingautoriteiten en toezichthoudende autoriteiten.

Gebruik en verbetering van onze website

Wij verwerken statische gegevens over het bezoek aan en gebruik van onze website. Dit doen we om de inhoud, indeling en het gebruik van onze website te analyseren en te verbeteren.

Overige verwerkingen

Wij verwerken uw gegevens ook om eventuele vragen en/of klachten te behandelen. Tot slot kunnen we uw gegevens verwerken om de producten en diensten van Goudonline.nl te verbeteren en verder te ontwikkelen, [bijvoorbeeld door middel van het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken].

Grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een dan wel meerdere van de volgende wettelijke grondslagen:

 • Ter uitvoering van een overeenkomst met u of om de overeenkomst met u te kunnen sluiten;
 • Om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • Een gerechtvaardigd belang;
 • Uw toestemming.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Wij verkopen uw data niet aan derden. In sommige gevallen delen wij uw persoonsgegevens echter wel met derden. Dit zullen wij enkel doen wanneer wij dit noodzakelijk achten of wanneer wij hiertoe verplicht zijn op grond van toepasselijke wet- en regelgeving. Wij delen uw persoonsgegevens uitsluitend met betrouwbare partijen en zorgen ervoor dat het proces van delen van deze gegevens met passende waarborgen omkleed is. Wij delen uw persoonsgegevens mogelijk met:

 • Overheidsinstanties zoals fiscale autoriteiten, toezichthouders, de Kamer van Koophandel en opsporingsinstanties;
 • Klanten en leveranciers van Goudonline.nl;
 • Ketenpartners en andere dienstverleners zoals banken, verzekeraars, accountants, belastingadviseurs en overige adviseurs;
 • Externe leveranciers zoals ICT-dienstverleners, hosting- en clouddienstverleners dan wel andere leveranciers aan wie wij ondersteunende diensten uitbesteden.

Wanneer de derde waarmee uw gegevens worden gedeeld aangemerkt wordt als een verwerker in de zin van de AVG zullen wij bovendien een verwerkersovereenkomst sluiten met deze derde.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en specifieke dwingende wettelijke bewaartermijnen. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om  de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn en om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

Uw privacyrechten

Op grond van de AVG heeft u een aantal rechten. U heeft het recht ons te verzoeken om inzage, rectificatie, wissing, beperking en overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. Ook heeft u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u gebruik wenst te maken van deze rechten kunt u contact met ons opnemen. Onze contactgegevens vindt u aan het einde van deze privacyverklaring. Wij zullen binnen een maand op uw verzoek reageren.

Houd u er alstublieft rekening mee dat de rechten van personen onder de AVG onderworpen zijn aan bepaalde beperkingen en niet altijd mogen worden ingewilligd. Het is mogelijk dat wij gedeeltelijk of volledig niet (kunnen) voldoen aan uw verzoek. Bijvoorbeeld omdat de verwerking van bepaalde persoonsgegevens vereist is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, of vanwege andere uitzonderingen, zoals de rechten van derden en de legitieme belangen van Goudonline.nl. Mochten we aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zullen we u hiervan op de hoogte brengen met een passende motivering.

Ter voorkoming van verwerking van foutieve persoonsgegevens vragen we u om uw persoonsgegevens, zoals uw bankrekeningnummer, adres, e-mailadres en telefoonnummer, tijdig te actualiseren in uw persoonlijke Goud-platform.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming weer in te trekken. Een eventuele intrekking van uw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van eerdere verwerkingen op basis van uw toestemming.

U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: de Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”). Meer informatie hierover is te vinden op de website van de AP (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/). Uiteraard zouden wij het fijn vinden als u eerst contact met ons op zou nemen, zodat we kunnen kijken of we er samen uit kunnen komen.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. We zorgen er bijvoorbeeld voor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is, en overdracht van de gegevens wordt beschermd door passende beveiligingsmaatregelen zoals beveiligde verbindingen.

Doorgifte van de persoonsgegevens buiten de Europese Unie

Wij verwerken de gegevens uitsluitend binnen de grenzen van de Europese Economische ruimte. Voor deze landen geldt de AVG waardoor een passend beschermingsniveau van uw gegevens wordt gewaarborgd.

Cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies en/of vergelijkbare technieken. Een cookie is een klein bestandje dat opgeslagen wordt op het device (computer, tablet of smartphone) waarmee u onze website bezoekt. Wij gebruiken cookies onder meer voor het opslaan van uw voorkeuren, uw instellingen en browsergeschiedenis. U kunt zelfstandig uw cookie instellingen aanpassen.

De functionele cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en ons platform, alsmede ten behoeve van gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website en het Goud-platform naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld voorkeursinstellingen. Met onze functionele cookies garanderen wij een correcte, optimale werking van onze website en Goud-platform.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen om van eventuele wijzigingen op de hoogte te blijven.

Contactgegevens

Voor vragen of verzoeken met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via de hieronder weergegeven contactgegevens:

Goudonline.nl B.V.

Schweitzerlaan 2

9728 NP, Groningen

Nederland

T: +31 (0) 85 773 27 33

E: klantenservice@goudonline.nl

W: https://goudonline.nl/

Versie: 21 december 2020.

© Copyright Goudonline.nl 2024
Gebouwd door Saam' Marketing uit Groningen